اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

آیین نامه قانون نحوه باز نشستگی جانبازان و معلولین

عنوان: آئین نامه اجرایی قانون نحوه باز نشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور – تاریخ تصویب: مرداد ۱۳۶۸
۱-کلیه وزارتخانه ها ، شرکتها ، موسسات دولتی ، شهرداریها ، بانکها و موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ومعلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کارو معلولین عادی به شرط داشتن بیست سال تمام سابقه خدمت قبل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آئین نامه و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور به استثنای مشمولین قانون کار بازنشسته نمایند . ۲- ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی برای هر یک از کارکنان دستگاههای مذکور مبلغی است که در مقررات استخدامی آنان مبنای محاسبه حقوق باز نشستگی قرار خواهد گرفت . ۳- درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی توسط کمیسیون پزشکی مرکب از سه نفر متخصص با معرفی وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد, تعیین خواهد گردید . دبیرخانه کمیسیون پزشکی مربوط به معلولین در سازمان پزشکی مربوط به معلولین در سازمان بهزیستی خواهد بود . ۴- به سنوات خدمت هر یک از مستخدمینی که به استناد ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری یا مقررات مشابه آن در قوانین مربوط به دستگاههای از کارافتاده می شوند راًسا توسط دستگاه مربوط سه سال اضافه می گردد. ۵- مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست زمانی که عمدتاً شرایط محیطی نامساعد از قبیل وجود گازهای شیمیائی , کار با مواد رادیو اکتیو و پرتوهای مضره , محیط عفونت زا , کار دراعماق انفجار , کار با معلولین ذهنی و جسمی و روحی شدید گردد, بنا به پیشنهاد هر یک از دستگاههای مشمول این قانون و تائید شورای امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیاًت وزیران خواهد رسید.

نظر دهيدPage optimized by WP Minify WordPress Plugin